Základní dokumenty

 

Etický kodex člena Klíčového hnutí

 

Preambule
Ten, kdo se stane členem KH, vnímá své členství i výkon funkce v samosprávných orgánech na všech úrovních jako veřejnou službu, bere na sebe odpovědnost za KH a jeho program a jedná uvnitř hnutí i na veřejnosti ve shodě s programem, stanovami a etickým kodexem.

 

1.
Své jednání při výkonu práv a povinností, vyplývajících ze členství nepodřizuje osobnímu prospěchu a nepřijímá za ně žádná zvýhodnění finanční ani nefinanční povahy

2.

Na všech úrovních (místní, krajská, celostátní) zohledňuje prospěch komunit, které zastupuje a prospěch společnosti

3.

Při výkonu veřejné funkce dbá na otevřenost vůči veřejnosti a o svém jednání poskytuje dostupné a důležité informace

4.

Porušení Etického kodexu je důvodem pro odvolání z funkcí a pozastavení nebo zrušení členství v KH

5.

O porušení EK rozhoduje Etická rada na základě podání kteréhokoliv člena KH nebo občana. Podání o porušení EK adresuje člen KH nebo občan Rozhodčí komisi, která je posoudí a v případě jeho odůvodněnosti pozastaví do vyřešení případu pozastaví prošetřovanému členovi členství v KH a podání předá Etické radě. ER svá doporučení předkládá předsednictvu KH, které na jejich základě rozhodne.

 

Další základní dokumenty včetně stanov, přihlášky, dotazníku pro zájemce o členství či Usnesení ustavujícího shromáždění je možné stáhnout ze starých www zde: 

                             www.klicovehnuti.cz/dokumenty/