Stanovy politického hnutí Klíčového hnutí

 

 

 

 

Článek I – Základní ustanovení

1.   Název politického hnutí je Klíčové hnutí, zkratka KH.

2.   Sídlo Klíčového hnutí je na adrese Ječná 29/529, 120 00 Praha 2.

3.   Klíčové hnutí /dále též jen „hnutí“/ působí na území České republiky a vyvíjí činnost v souladu se zákonem           č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II – Programové cíle

Klíčové hnutí si klade za cíl vrátit do veřejného života možnost skutečného uplatnění jednotlivce a rozvoj místních společenství. Formy vzdělávání, kultury i pracovních nabídek by měly poskytovat prostor pro tvořivost, osobní rozvoj a vědomí duchovního rozměru lidské existence. Ve veřejném životě a při jeho správě by měly být jeho složky (politická, ekonomická a kulturně-duchovní) oddělené a vzájemně spolupracující.

 

a)         rozvoj podmínek pro svobodné jednání a rozhodování v kulturně-duchovní oblasti života (umění, věda,      vzdělání, zdravotní péče, náboženství),

b)         rozvoj podmínek pro spolupráci v hospodářské oblasti včetně podmínek pro družstevnictví jehož znakem je          sdílení podílů, není však založeno pouze za účelem dosahování zisku, ale k vytváření podmínek pro kvalitní         práci a lidskou důstojnost,

c)         důsledné uplatňování rovnosti v politicko-právní oblasti a její ukotvení v legislativě,

d)         rozvoj podmínek pro nepeněžní formy spolupráce (místní výměnné obchodní systémy, barterové obchody a         místní peněžní měny),

e)         rozhodování o veřejném prostoru na nejnižší úrovni v uspořádání veřejné správy, kdy základem je            spolupráce a dialog občanů a jejich iniciativ i místních společenství s volenými zástupci,

f)         návrat myšlenky společenství do všech oblastí života; nikoliv pouhý zájem o sebe sama, ale sdílený smysl a         práce ve prospěch druhých vytvářejí kvalitní místo pro život,

g)         přijetí odpovědnosti za sebe, za místo, ve kterém žijeme, za podmínky života na Zemi a za důsledky         vlastního jednání spolu s vytvořením podmínek pro návrat myšlenky dobrovolnosti, dobrovolně odvedené    práce a času ve prospěch společenství.

 

 

Článek III – Principy členství

 

1. Členem Klíčového hnutí může být občan ČR, který:

            a)         dovršil 18 let věku,

            b)         nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,

            c)         není členem jiné politické strany nebo hnutí a ani nebyl již členem politických subjektů toho druhu                        více než dvakrát,

            d)         souhlasí s programem a stanovami Klíčového hnutí,

            e)         souhlasí s etickým kodexem člena Klíčového hnutí,

            f)         jeho členství bylo doporučeno minimálně dvěma stávajícími členy hnutí s členstvím delším než 12                        měsíců,

            g)         nebylo mu odňato členství v Klíčovém hnutí.

 

Výjimku z ustanovení odst. 1, písm. g) může povolit republiková rada se souhlasem rozhodčí komise.

 

2. Členství vzniká po vyplnění přihlášky, uhrazení členského příspěvku a přijetí v některém z ustavených místních společenství Klíčového hnutí. Člena může také přijmout předsednictvo.

 

3. Práva členů:

            a)         volit a být volen do všech orgánů hnutí může každý, kdo je členem Klíčového hnutí nejméně 6                             měsíců,

            b)         zúčastňovat se zasedání kteréhokoliv orgánu hnutí, pokud toto zasedání nebude   prohlášeno                                předmětným orgánem za neveřejné,

            c)         být informován o hospodaření hnutí a jeho závazcích,

            d)         odvolat se v záležitostech hnutí k rozhodčí komisi,

            e)         vybrat si místní společenství, ve kterém se chce podílet na činnosti,

 

4. Povinnosti členů:

            a)         platit členské příspěvky,

            b)         spolupracovat na uskutečňování cílů Klíčového hnutí, prosazovat program hnutí,

            c)         dodržovat etický kodex člena hnutí,

            d)         dodržovat vnitřní předpisy Klíčového hnutí,

            e)         sdělit neprodleně písemně předsednictvu změnu  údajů vedených na členské přihlášce.

 

5. Pozastavení členství:

Rozhodčí komise, která obdržela podnět o porušení etického kodexu Klíčového hnutí, posoudila jeho závažnost a předala ho k prošetření etické radě současně prošetřovanému členovi pozastaví jeho členství v Klíčovém hnutí do doby uzavření případu.

 

6. Zánik členství:

            a)         písemným oznámením předsednictvu o vystoupení z hnutí,

            b)         úmrtím,

            c)         vstupem do jiné politické strany nebo politického hnutí,

            d)         ztrátou způsobilosti k právním úkonům,

            e)         neplacením členských příspěvků ve výši a v termínech stanovených valným shromáždění,

            f)         odejmutím členství:

                        1.         Členství v Klíčovém hnutí může odejmout předsednictvo na základě doporučení etické rady                                 prostou většinou hlasů.

                        2.         V případě zvlášť závažného nebo opakovaného neplnění či porušení vnitřních předpisů                                        Klíčového hnutí může předsednictvo rozhodnout o odejmutí členství, a to 2/3 většinou hlasů                                 všech členů. Pokud se člen proti tomuto rozhodnutí do dvou týdnů od doručení písemného                                   rozhodnutí odvolá, rozhoduje o jeho odvolání republiková rada.

 

Účinnost podle písmene a) je ke dni doručení písemného oznámení předsednictvu; účinnost podle písmene c) a d) je ke dni, ve kterém bude předsednictvu doručena ověřitelná informace nebo doklad o takovém úkonu; účinnost podle písmene f) je ke dni rozhodnutí předsednictva, respektive republikové rady.

 

7. Evidence

Členská evidence, včetně přihlášek a evidence členských příspěvků, je vedena předsednictvem.

 

 

Článek IV – Organizační struktura

 

A. Valné shromáždění

            1.         Je nejvyšším orgánem Klíčového hnutí.

            2.         Je společné jednání všech členů hnutí.

            3.         Valné shromáždění:

                        a)         volí a odvolává předsedu hnutí, dva místopředsedy hnutí a další čtyři členy předsednictva,

                        b)         dále volí a odvolává členy revizní a rozhodčí komise,

                        c)         má všeobecnou usnášející a rozhodovací pravomoc v rámci hnutí,

                        d)         určuje výši a způsob úhrady členských příspěvků,

                        e)         přijímá svůj jednací řád.

            4.         Valné shromáždění se schází nejméně jednou za dva roky.

            5.         Valné shromáždění svolává předseda hnutí po projednání v předsednictvu; musí tak učinit také                            tehdy,  požádá-li o to alespoň 2/5  počtu všech členů hnutí, a to do 30 dnů.

      6.         Valné shromáždění rozhoduje o zřízení a zrušení neformální pracovní skupiny sdružení                      podporovatelů.

 

B. Místní společenství

            1.         Místní společenství je základní organizační jednotkou Klíčového hnutí; může být ustaveno v obci              nebo městě, sdruží-li se k tomu  nejméně 3 členové hnutí s právem volit a být voleni.

            2.         Vznik místního společenství schvaluje předsednictvo hnutí.

            3.         Místní společenství:

                        a)         volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu, a to na základě hlasování, kterého musí                                    být účastno aspoň 2/3 z počtu členů místního společenství,

                        b)         organizuje politickou činnost v oblasti své působnosti, kterou je zpravidla obec nebo město.                                  Jestliže v některém ze samosprávných krajů působí jen jedno místní společenství hnutí, má                                  toto místní společenství postavení krajské rady (viz dále).

                        c)         přijímá svůj jednací řád.

            4.         Předseda  a místopředseda místního společenství jsou zároveň členy krajské rady.

 

C. Krajská rada

            1.         Krajské rady sestávají z předsedů a místopředsedů všech místních společenství působících                                 v dotyčném kraji. Ze svého středu volí předsedu krajské rady, který řídí její jednání.

            2.         Krajská rada:

                        a)         organizuje a řídí politickou činnost na území kraje

                        b)         přijímá svůj jednací řád.

 

D. Republiková rada

            1.         Je nejvyšším orgánem Klíčového hnutí mezi jednáními valného shromáždění.

            2.         Republikovou radu tvoří předsednictvo a předsedové krajských rad.

            3.         Jednání republikové rady svolává předseda Klíčového hnutí.

            4.         Předseda Klíčového hnutí je zároveň předsedou republikové rady.

            5.         Republiková rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Vyžádá-li si to však                              alespoň ¼ z počtu členů republikové rady, musí předseda  její jednání svolat v době do 14 dnů

            6.         Republiková rada:

                        a)         schvaluje uvolněné pracovníky pro práci v Klíčovém hnutí,

                        b)         schvaluje rozpočet a roční finanční zprávu,

                        c)         schvaluje program hnutí,

                        d)         vydává hospodářské směrnice pro hospodaření nižších organizačních složek,

                        e)         může zvolit tyto jednotlivé funkcionáře v případě, že se jejich místa uvolní v období mezi                          valnými shromážděními hnutí: člen předsednictva (mimo předsedy a místopředsedů), člen                                   revizní nebo rozhodčí komise,

                        f)         rozhoduje o odvolání člena v případě odejmutí členství podle Článku III bodu 5.f2) těchto                                    stanov,

                        g)         přijímá svůj jednací řád.

 

E. Předsednictvo

            1.         Předsednictvo hnutí je výkonným orgánem hnutí. Tvoří je předseda, dva místopředsedové a další                         dva až čtyři členové.

            2.         V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

            3.         Předseda hnutí je volen valným shromážděním na dva roky, a to dvoukolovým většinovým                                  způsobem.

            4.         Místopředsedové a ostatní členové předsednictva hnutí jsou voleni valným shromážděním na dva                         roky, a to jednotlivě a prostou většinou hlasů.

            5.         Předsednictvo:

                        a)         vyřizuje provozní záležitosti hnutí,

                        b)         vede evidenci členů a ustavených místních společenství. Údaje vedené v této evidenci jsou                                 závazné.

                        c)         schvaluje ustavení místních společenství,

                        d)         přijímá svůj jednací řád.

 

F. Revizní komise

            1.         Revizní komise má jednoho až tři členy, kteří jsou voleni valným shromážděním na dva roky.

            2.         Je nezávislým orgánem odpovědným valnému shromáždění a schází se podle potřeby.

            3.         Revizní komise:

                        a)         volí svého předsedu,

                        b)         kontroluje hospodaření s majetkem Klíčového hnutí,

                        c)         vyjadřuje se k výroční finanční zprávě, která je předkládána Poslanecké             sněmovně                                            Parlamentu ČR,

                        d)         předkládá valnému shromáždění zprávu o své činnosti a o hospodaření hnutí,

 

                        e)         informuje republikovou radu nejméně jedenkrát za rok o výsledcích provedených kontrol                                     hospodaření,

                        f)         přijímá svůj jednací řád.

 

G. Rozhodčí komise

            1.         Rozhodčí komise má jednoho až tři členy, kteří jsou voleni valným shromážděním na dva roky.

            2.         Je nezávislým orgánem odpovědným valnému shromáždění a schází se podle potřeby.

            3.         Rozhodčí komise:

                        a)         volí svého předsedu

                        b)         kontroluje dodržování stanov a dalších vnitřních předpisů,

                        c)         předkládá valnému shromáždění zprávu o své činnosti,

                        d)         rozhoduje spory  mezi členy hnutí, orgány a organizačními jednotkami hnutí a dále                                               rozhoduje v případech, které vnitřní předpisy hnutí výslovně upravují,

                        e)         přijímá podněty občanů a členů Klíčového hnutí o porušení etického kodexu, posuzuje                                         jejich závažnost a předává je k prošetření etické radě,

                        f)         pozastavuje členství v Klíčovém hnutí členům, jejichž jednání je prošetřováno etickou                                          radou,

                        g)         přijímá svůj jednací řád.

 

H. Etická rada

            1.         Etická rada je poradním orgánem Klíčového hnutí.

            2.         Etická rada prošetřuje podání na člena hnutí v souvislosti s možným porušením etického kodexu.

            3.         Členy etické rady jmenuje předsednictvo Klíčového hnutí na základě doporučení občanských                              sdružení, jejichž posláním je dle jejich stanov sledování etiky a problematika korupce.

            4.         Etická rada se při svém jednání řídí svým jednacím řádem.

            5.         Etická rada se skládá z pěti členů a schází se podle potřeby a při svém jednání se řídí svým                                jednacím řádem.

            6.         Členství v etické radě zaniká rezignací člena nebo jeho odvoláním předsednictvem Klíčového hnutí                      z důvodu dlouhodobé a opakované neúčasti na jednáních rady.

 

I. Sdružení podporovatelů

1.       Členem pracovní skupiny sdružení podporovatelů se může stát každá osoba, která dovršila 18 let věku, nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin, je způsobilá k právním úkonům, má zájem na spolupráci s Klíčovým hnutím k dosahování programových cílů dle těchto stanov a zaváže se k dodržování etického kodexu hnutí.

2.       Členství ve skupině sdružení podporovatelů je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky přijaté předsednictvem Klíčového hnutí.

3.       Členství ve skupině sdružení podporovatelů zaniká doručením písemné rezignace člena předsednictvu Klíčového hnutí, vyloučením, o kterém rozhodne předsednictvo na základě doporučení rozhodčí komise pro závažné porušení etického kodexu, nebo zrušením skupiny na základě usnesení valného shromáždění.

4.       Člen skupiny sdružení podporovatelů se může účastnit práce Klíčového hnutí podle svého zájmu a všech jeho otevřených jednání.

5.       Evidenci členů sdružení podporovatelů vede ustanovený člen předsednictva, který také koordinuje její činnost.

6.       Ze členství ve skupině sdružení podporovatelů nevzniká nárok na vznik řádného členství v Klíčovém hnutí.

 

 

Článek V - Právní postavení

 

1.         Klíčové hnutí je právnickou osobou dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v    politických stranách a    v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.         Statutárním orgánem Klíčového hnutí je předsednictvo, za které jednají předseda nebo místopředsedové.

 

3.         Podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu hnutí, jménu a funkci oprávněných, připojí             oprávnění svůj podpis, případně otisk razítka.

 

4.         Nižší organizační články mohou v majetkoprávních záležitostech jednat pouze na základě písemného       zmocnění předsednictva.

 

 

Článek VI – Hospodaření a majetek

 

1.         Hospodaření Klíčového hnutí se řídí příslušnými ustanoveními platného zákona o sdružování v politických             stranách a v politických hnutích.

 

2.         Klíčové hnutí odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

 

3.         Prostředky potřebné pro činnost získává Klíčové hnutí z dotací, darů, dědictví, pronájmu a prodeje           movitého a nemovitého majetku, příspěvků členů a ze státního rozpočtu a z dalších zdrojů podle §17 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,.

 

4.         Hospodaření jednotlivých organizačních článků se uskutečňuje podle hospodářských směrnic republikové            rady, které musí být v souladu se zákonnými normami pro hospodaření a účetní evidencí politických stran a      hnutí.

 

5.         Výši členských příspěvků a lhůtu pro jejich uhrazení, pevná pravidla pro příjmy jednotlivých organizačních           složek a pro rozdělování členských příspěvků, příjmů ze státního rozpočtu a náhrad za volební výsledek na         jednotlivé organizační složky stanoví valné shromáždění.

 

 

Článek VII – Přechodná ustanovení

 

1.         Prvními členy Klíčového hnutí se stávají zájemci o členství, kteří doručí své přihlášky přípravnému výboru.             Přípravný výbor přijme první členy a ustaví první místní společenství Klíčového hnutí, které je oprávněno             přijímat další členy.

 

2.         Přípravný výbor je povinen ustavit první místní společenství nejpozději jeden měsíc před ustavujícím        valným shromážděním.

 

3.         Do doby ustavení řádných orgánů na ustavujícím valném shromáždění jedná jménem Klíčového hnutí      přípravný výbor.

 

4.         Článek č. III. odst. 1, písm. f) a odst. 3, písm. a) nabývají účinnosti prvním dnem desátého měsíce po      ustavujícím valném shromáždění Klíčového hnutí.

 

5.         Do schválení hospodářských směrnic se hospodaření hnutí řídí následujícími pravidly: předseda hnutí       rozhoduje o výdajích/závazcích do 50.000,-Kč, neprodleně informuje členy republikové rady o všech výdajích/závazcích nad 10.000,-Kč., výdaje/závazky nad 50.000,-Kč musí předseda napřed projednat             v předsednictvu a informovat členy revizní komise.

 

 

Článek VIII. – Závěrečná ustanovení

 

1.         Změny stanov a programu Klíčového hnutí může provést pouze valné shromáždění Klíčového hnutí.

 

2.         O sloučení nebo rozpuštění Klíčového hnutí může rozhodnout pouze valné shromáždění, a to 2/3 většinou             svých členů.

 

3.         V případě zrušení Klíčového hnutí volí valné shromáždění likvidační komisi, která provede majetkovou     likvidaci a likvidační zůstatek předá právnické osobě, která byla schválena valným shromážděním.   V případě, že nebyla určena právnická osoba, které by byl majetek věnován, připadá zůstatek majetku do vlastnictví státu.